Masterclass 2015-2016


Iedere leidinggevende binnen de SKPO heeft de ambitie om samen met de teamleden goed onderwijs te realiseren. Deze leidinggevende heeft vertrouwen in de deskundigheid van deze collega's en is erop gericht om de verantwoordelijkheid voor het onderwijsproces in de eigen school bij hen te laten. Deze wijze van leidinggeven vraag om authentiek onderwijskundig leiderschap dat dicht bij de eigen persoonlijke stijl ligt. Gedurende de masterclass gaat iedere student op zoek naar deze eigen stijl en waar de eigen ontwikkeling ligt. Dit vraagt om reflectieve professionals die weten waar ze staan en waar ze naar toe willen.


Goed onderwijs realiseer je in de klas; met vertrouwen in iedere professional.
De SKPO is zich er van bewust dat de kwaliteit van het onderwijs valt of staat met de leerkracht die voor de groep staat. Deze relatie is door te trekken naar de directie van de school. De kwaliteit van de school valt of staat met de wijze waarop deze wordt aangestuurd. Kortom, het kapitaal van de SKPO zijn de mensen die er werken.
 
Collega's worden dan ook niet gezien als instrument waarmee de doelen van het onderwijs kunnen worden behaald. De SKPO wil de mensen die in de organisatie werken zien als partners bij dit proces. Dat betekent voor zowel de organisatie als de mensen die er werken een forse verantwoordelijkheid. Van de teamleden wordt verwacht dat zij als participant in dit proces actief deel uitmaken van de ontwikkeling van de leerling, de leerkracht en de schoolorganisatie. Van de organisatie kan dan verwacht worden dat deze de medewerker optimaal in staat stelt deze taak uit te voeren. De organisatie legt de verantwoordelijkheid voor het kernproces zo veel mogelijk op de "werkvloer" . Deze keuze impliceert een breed kennis- en handelingsrepertoire van de directeur en vraagt om een reflectieve professional. De professionele eisen die aan een directeur worden gesteld zijn steeds diverser en steviger. Een directeur dient opbrengstgericht te kunnen werken, een onderwijskundig leider te zijn, ontwikkelingsgericht te werken, leiding te geven aan een lerende organisatie en te kunnen en durven innoveren.
 
Waarom een actief aandeel in de opleiding?
Dit brede handelingsrepertoire vraagt van de organisatie om haar leidinggevenden goed voor te bereiden op zijn of haar taak. Onze masterclass is er op gericht om  theorie, praktijk en persoon te verbinden. Er is hierbij uitgebreid aandacht voor reflectie. Deze reflectie richt zich op het vergroten van het bewustzijn en zelfbewustzijn en het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid. Het masterclasstraject omvat verschillende thema's. Deze hebben betrekking op allerlei aspecten van leiderschap zoals die zich in de school manifesteren.
Om zorg te dragen voor continuļteit en kwaliteit kent de SKPO sinds 2001 een eigen directieopleiding. Samen met de Leiderschapsacademie van het Centrum voor Nascholing Amsterdam (CNA) geeft de SKPO vorm aan de Masterclass: een opleiding voor leidinggevenden binnen de SKPO. Deze opleiding is NVAO geaccrediteerd en kent twee studierichtingen: de opleiding tot "Startbekwaam schoolleider" en de opleiding tot "Vakbekwaam schoolleider". Deze algemene opleiding is gekoppeld aan een maatwerktraject, naast het algemene deel wordt aandacht besteed aan de specifieke context van de eigen organisatie. Om de aansluiting met onze organisatie en onze aansturingvisie optimaal te laten zijn, verzorgen ook stafleden van de SKPO bijeenkomsten. Er wordt ten aller tijde bij de ervaringen en praktische leerbehoeften van de deelnemers aangesloten, met als doel het huidige en toekomstige functioneren op een hoger plan te brengen. De ontwikkeling van de deelnemers wordt actief gevolgd. De opleiding omvat 18 dagen per jaar.

Vanaf 2001 zijn we bijna jaarlijks met een nieuwe groep gestart. De deelnemers komen veelal uit onze scholen. Met dit aanbod blijkt de SKPO prima in staat te zijn om de directievacatures in onze organisatie snel en goed in te vullen.
De Masterclass ondersteunt daadwerkelijk in de voorbereiding op en de uitvoering van een leidinggevende taak. We kennen dan ook de verplichting voor alle nieuw te benoemen directieleden om de Masterclass te volgen.

Ben je geļnteresseerd neem dan contact op met
Rian van der Wegen

- De directie als reflectieve professional die weet wat hij kan en wil, in een organisatie die dat mogelijk maakt. -